Aktualności

Renta specjalna dla rodziny lekarza/ lekarza dentysty zmarłego na COVID-19

Renta specjalna dla rodziny lekarza/ lekarza dentysty zmarłego na COVID-19

Przypadki śmierci lekarzy, którzy z powodu swojej pracy zakazili się koronawirusem i zmarli, zainicjowała reakcję Ministerstwa Zdrowia. Minister Zdrowia ma możliwość składania wniosku o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19, w sytuacji gdy zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu.

Żeby uzyskać rentę specjalną, rodzina zmarłego lekarza powinna złożyć wniosek do właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej. Naczelna Izba Lekarska będzie przekazywać wnioski do Ministra Zdrowia.

Do wniosku rodzina powinna przekazać następujące dokumenty:

  1. Tabela (lub wykaz punktowy) z danymi zmarłego lekarza i z danymi członków rodziny wnioskującej o pomoc.
  2. Oświadczenie o przyczynie zgonu – w oświadczeniu należy zadeklarować, że przyczyną śmierci był COVID-19. Wraz z oświadczenie należy wyrazić zgodę na weryfikację tego oświadczenia, zgodnie z kartą zgonu przez organy administracji państwowej.
  3. Zgoda na udostępnienie przez właściwą Okręgową Izbę Lekarską ujętych w tabeli (lub wykazie punktowym) i oświadczeniu danych osobowych do Naczelnej Izby Lekarskiej, celem przyznania pomocy w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19.
  4. Zgoda na udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską, ujętych w tabeli (lub wykazie punktowym) i oświadczeniu danych osobowych do Ministerstwa Zdrowia w celu wnioskowania Ministra Zdrowia o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy wysyłać do odpowiedniej Okręgowej Izby Lekarskiej.

Nie wyznaczono terminu końcowego na składanie wniosków, ponieważ epidemia wciąż trwa.

Dokumenty, które trafią do Okręgowych Izb Lekarskich będą podlegać weryfikacji w kwestii czy zmarły lekarz/ lekarz dentysta był lekarzem aktywnym zawodowo. Renta może zostać przyznana jedynie w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód. Dotyczy to także rencistów i emerytów, którzy pracowali z pacjentami (bez względu jaka forma zatrudnienia ich dotyczyła).

Inne świadczenia dla rodziny związane ze śmiercią lekarza nie mają związku i nie wpływają na decyzję o przyznaniu renty.

Źródło: https://nil.org.pl/aktualnosci/5308-pomoc-finansowa-dla-rodzin-lekarzylekarzy-dentystow-zmarlych-na-covid-19

Przykładowa tabela z danymi zmarłego i rodziny potrzebna do wniosku: